Geologia Radom

Oferta firmy

badania podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa jedno-, wielorodzinnego i przemysłowego, zarówno na etapie projektowania, jak również w czasie użytkowania

badania geotechniczne dla potrzeb posadowienia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych głównie przez Społeczne Komitety Budowy

rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych przed zakupem działek budowlanych

dokumentacje geologiczno-inżynierskie

dokumentowanie studni istniejących

projektowanie studni

analizy granulometryczne

ekspertyzy geotechniczne budynków istniejących

nadzór geologiczny nad budową

sondowanie dynamiczne sondą stożkową lekką

badanie płytą VSS

badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wg Proctora

Badania nasypu z kruszywa łamanego pod drogę wewnetrzną
( hale TG Radom ) oraz rozjazdy kolejoweWiercenie i sondowanie na terenie Puszczy KozienickiejWiercenie z rurowaniem pod obiekt mostowy ( wiadukt )
na terenie obwodnicy poludniowej RadomiaSkładowisko Popiołów Elektrowni Kozienice ( w kolejności prac )